Not reported

HRM code Organization Name Division District
10025676Rajshahi Sadar HospitalRajshahiRajshahi